Polityka Prywatności

Co RODO oznacza?
RODO zwiększa wpływ na to jak dane są przetwarzane, a więc Pani/Pana dane osobowe są jeszcze lepiej chronione.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Meblomar Export – Import z siedzibą w Słupi pod Kępnem, ul. Zielona 1F, 63-604 Baranów (NIP 619 153 14 37, REGON 250754739).

W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: meblomar@meblomar.com

Komu będziemy przekazywali Pani/Pana dane osobowe?
Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Możemy także przekazać Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw w szczególności, gdy naruszą Państwo przepisy prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?
Ma Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o zbieraniu danych osobowych (związana z zastosowaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – znana jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych.